Personuppgiftslagen ersätts av Dataskyddsförordningen 1 Maj 2818

Som e-handel så lyder "Utetid i Trädgård" under dataskyddsförordningen eftersom vi har ett kundregister. Nedan hittar du frågor och svar på vad som gäller för ett kundregister.

 

Källa: Datainspektionens webbplats

Fråga:

Vilka regler gäller för kundregister?

Svar:

Man får behandla personuppgifter i ett kundregister utan den registrerades samtycke om det är nödvändigt för att kunna fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att kunna utföra något som personen har begärt. Samma gäller för personer som har bett att fortlöpande få information samt kontaktpersoner hos kundföretag och leverantörer.

Någon information om hur personuppgifter kommer att behandlas behövs inte så länge uppgifter enbart används för normal kundadministration som kunden kan förvänta sig. Däri ingår till exempel att skicka reklam till kunder som företaget har ett etablerat kundförhållande med. Om man vill behandla uppgifterna för andra ändamål än kunderna antas känna till måste kunderna informeras om detta.

Utetid i Trädgård:s kommentar:   Vårt  kundregister är endast till för att vi skall kunna leverera de produkter som beställs.

Fråga:

Vad får ett kundregister innehålla?

Svar:

Ett kundregister får innehålla namn och adress samt övriga uppgifter som är relevanta för kundförhållandet. Personnummer får registreras i kundsammanhang om det behövs vid kreditgivning eller liknande. Med kreditgivning menar man även försäljning av varor mot faktura. Det är inte tillåtet att utan den registrerades samtycke använda personnumret som ett generellt kundnummer som används i olika sammanhang. Om man vill registrera fler uppgifter än så här krävs det samtycke.

Utetid i Trädgård:s kommentar:   De uppgifter som finns i vårt kundregister är endast uppgifter som behövs för leverans av varan.                                                                                  Som Kundnamn, Kundadress, Kundens mobilnummer, Kundens e-post adress, Kundens beställningar.

Fråga:

Får ett företag använda ett kundregister för marknadsföringsändamål? Är det tillåtet att lämna ut uppgifter för att andra ska kunna använda dessa i sin marknadsföring?

Svar:

Om det finns en anknytning mellan den registrerade och företaget, genom till exempel ett kundförhållande, får personuppgifterna användas i den egna marknadsföringen. Det kan också vara tillåtet att lämna ut personuppgifter ur kundregistret till någon annans planerade marknadsföring under förutsättning att den har en näraliggande och naturlig koppling till den anknytning som finns mellan den registrerade och företaget.

Den registrerade har emellertid alltid rätt att motsätta sig att personuppgifterna används i direkt marknadsföring. Detta görs skriftligen till den personuppgiftsansvarige.

 

Utetid i Trädgård:s kommentar:   De kunduppgifter som finns i vårt kundregister används aldrig till något annat än för att kunna leverera ordern                                                             och  övrig nödvändig kontakt relaterad till beställningen. Dessa uppgifter kommer aldrig att lämnas ut till annat                                                            företag eller för marknadsföring av något slag.

                                 

                                                         Du har rätt att när du vill få en utskrift på vilka uppgifter som finns på dig i vårt kundregister samt begära att få                                                            dessa  strukna. Dock så behöver vi ha dem kvar under gällande garantitid för att kunna reglera ett garantifel.


Övriga Uppgifter:                           Ansvarig för kundregister

                                                         Bo Persson

                                                         mobil 0708 475 345

                                                         e-post blackhousewebbhandel@gmail.com                                                        Här är en länk till Datainspektionens sida /"vanliga frågor och svar"